top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISSCHOOL FIRST SERVICES

- Alles over de lessen, het lesgeld en de aanmeldprocedure -

Artikel 1. De aanmeldprocedure
1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via onze site www.firstservices.nl
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen
1.3 Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
1.4 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op alle parken verplicht


Artikel 2. Het lesgeld
2.1Het lesgeld kan via onze website na inschrijving worden voldaan met iDEAL of betalen op rekening. Aan iDeal zijn geen extra kosten verbonden. Voor betalen op factuur rekenen wij € 10,- administratiekosten. Mocht er geen inschrijving via onze website zijn, dan zijn wij genoodzaakt een factuur aan te maken en hier € 10,- betaalkosten voor te rekenen. Het bedrag kan volledig in één keer of in maximaal 6 vastgestelde termijnen worden voldaan. Dit kan worden aangegeven op het inschrijfformulier.
2.2 Bij de termijn betaling worden €10 administratiekosten in rekening gebracht
2.3 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig
2.4 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan 

Artikel 3. De tennisles
3.1 Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten.
3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.
3.3 Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen moment.
3.4 Indien lessen uitvallen door slecht weer of niet bespeelbare banen word er als volgt ingehaald; 1e les niet, 2e wel, 3e niet etc.
3.5 In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.
3.6 Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven. (1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag). De les zal naar rato worden aangepast.
3.7 Tijdens (basis-)schoolvakanties wordt geen les gegeven. Tenzij er tussen leraar en cursist anders is afgesproken voor bijvoorbeeld inhaallessen. 
3.8 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 4. De cursist
4.1 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
4.2 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.
4.3 Bij minder of meer dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt de lesduur evenredig naar het aantal werkelijke deelnemers ingekort dan wel uitgebreid. Tennisschool First Services is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Tennisschool First Services en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Artikel 6 Mailing
6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden. 

bottom of page